News & Events   Back

Maxvalu ร่วมลงนาม (MOU) ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

4 December 2018

4 ธันวาคม 2561  Maxvalu ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของห้างร้านและประชาชนในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมทั่วประเทศ

Share