News & Events   Back

ฝ่าวิกฤต โควิด-19 ไปกับเกษตรกรไทย

20 April 2020

Maxvalu Supermarket ให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเป็นช่องทางหนึ่งให้กับเกษตรกร

ในการกระจายสินค้ามาสู่ผู้บริโภค   สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ส่งตรงจากเกษตรกรตัวจริง โดยไม่ได้ผ่านคนกลาง ซึ่งก็เป็น

โอกาสที่ดีที่นอกจากลูกค้า จะได้รับสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่ถูกแล้ว ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤตเช่นนี้  โปรดสังเกต

ป้ายสัญญลักษณ์เหล่านี้ในพื้นที่ขาย   (สินค้าเป็นสินค้าตามฤดูกาล เริ่มขายตั้งแต่เดือนมี.ค. 2563 จนกว่าจะหมดฤดู)

Share