โปรโมชั่น   กลับ

ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของการบันทึกภาพจากโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของการบันทึกภาพจากโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

 

                บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินกิจการภายใต้เครื่องหมายการค้า  Maxvalu  และ Maxvalu Tanjai ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “บริษัท”  กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด ( CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณของบริษัทฯ เช่น บริเวณอาคาร รอบอาคาร ของบริษัทฯเพื่อป้องกันชีวิตสุขภาพร่างกายและทรัพย์สิน

                ทั้งนี้ บริษัทฯได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลใดๆ  (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว

                ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิต่างๆของท่านดังนี้

1.ฐานกฏหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                บริษัทฯดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านภายใต้ฐานกฏหมายดังต่อไปนี้

● ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น

● ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมายของบริษัท หรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

● มีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานและทรัพย์สินของบริษัท

 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

● เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน

● เพื่อปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของบริษัทจากความเสียหาย การขัดขวาง การทำลายทรัพย์สินหรืออาชญากรรม

●  เพื่อสนับสนุนหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฏหมายเพื่อการ ยับยั้งป้องกัน สืบค้นและดำเนินคดีทางกฏหมาย

● เพื่อให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้น ในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัย หรือ กระบวณการร้องทุกข์

● เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน

● เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่ม หรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง หรือทางอาญา ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

 

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้

                ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในข้อ2. บริษัททำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่า มีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ.ทางเข้าออก รวมถึงพื้นที่ ที่บริษัทเห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้ามาในพื้นที่ ดังต่อไปนี้

                ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในพื้นที่ที่ล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน จนเกินสมควร

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

● ภาพนิ่ง

● ภาพเคลื่อนไหว

● เสียง

● ภาพทรัพย์สินของท่าน

4.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผย เว้นแต่ กรณีที่บริษัทมีความจำเป็น เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่บุคคล หรือ ประเภทของนิติบุคคลดังต่อไปนี้

● หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการบังคับใช้กฏหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีต่างๆ

● ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจ ในเรื่องการป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น

● บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายในบริษัทเท่าที่จำเป็น เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทจะรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการจำกัดพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

5.   สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                ท่านสามารถเข้าดู นโยบายประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านได้ ที่ www.aeonthailand.co.th

6.  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

                เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้กำหนด บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิด ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลา 30 วัน และเมื่อพ้นระยะเวาดังกล่าว บริษัท จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระบบCCTV ซึ่งมีการบันทึกต่อเนื่องใน Hard disk และCloud   ที่จัดเก็บข้อมูล

7.  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

                บริษัทจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (Confidentiality)  ความถูกต้องครบถ้วน(Integrity)  และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้มีมาตราการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตราการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative safeguard) มาตราการป้องกันด้านเทคนิค(technical safeguard) และมาตราการป้องกันทางกายภาพ  (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

 

 

8. การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

                ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น บริษัทจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน บริษัทจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

                บริษัท อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.aeonthailand.co.th

10. นโยบายความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์อื่น

                นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับพนักงาน ลูกค้า หรือผู้ติดต่อในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากกล้องวงจรปิด หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

10. รายละเอียดการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

                ชื่อ: บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(นายวีระวัฒน์ แก้วสุวรรณ)

สถานที่ติดต่อ: อาคารอิออน หลักสี่ชั้น 2   เลขที่78  ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220

                ช่องทางการติดต่อ: 02 552-3209

                อีเมล: privacy@aeonthailand.biz